Bugun...YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR


facebook-paylas
Tarih: 31-07-2019 13:48

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
SANDIKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM 
BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

2019-2020 ORTAÖĞRETİM TAŞIMALI ÖĞRENCİ HAZIR ÖĞLE YEMEĞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/349021
1-İdarenin
a) Adresi : ECE MAHALLESI YUNUS EMRE BULVARI HÜKÜMET KONAGI 2   03500 SANDIKLI/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2725125032 - 2725125031
c) Elektronik Posta Adresi : sandikli03@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
örülebileceği internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : SANDIKLI İLÇESİ 9 TANE ORTAÖĞRETİM VE AKTÜRKLER 
  İHOO  MÜDÜRLÜĞÜNDE BULUNAN 903 ÖĞRENCİ 177 İŞ GÜNÜ   TOPLAM 159831 ADET HAZIR ÖĞLE YEMEĞİ HİZMET ALIM İŞİ 
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : SANDIKLI MERKEZDE BULUNAN TÜM LİSE MÜDÜRLÜKLERİ
  (9) VE AKTÜRKLER İ.H.O.O. MÜDÜRLÜĞÜ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ECE MAH. HÜKÜMET KONAĞI KAT:2 
  SANDIKLI/AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati : 26.08.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1-İŞLETME KAYIT BELGESİ (GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI)
2- Afyonkarahisar İl Sınırları içerisinde Yüklenici firmaya ait yemek fabrikası bulunacaktır. Yüklenici firmanın Afyonkarahisar İl sınırları içerisinde yemek fabrikası bulunmaması durumunda kalite ve standartlara uygun yine Afyonkarahisar İl Sınırları içerisinde bir yemek fabrikası kiralayacaktır. Bu durumda ihale uhdesinde kalan firma kiraladığı yerin İşletme Kayıt Belgesi ile Noter Kira Sözleşmesini sözleşme aşamasında idareye sunmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
ÖZEL, KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE SÖZLEŞME İMZALANARAK İFA EDİLEN HAZIR YEMEK ÜRETİMİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SANDIKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETİ BÖLÜMÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN (ILN01029525)Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RESMİ İLANLAR Haberleri

YUKARI YUKARI