Bugun...KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR


facebook-paylas
Tarih: 23-10-2018 13:11

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR
SANDIKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
BAKAN YARDIMCILIKLARI
SANDIKLI İLÇE MEM 30 TEMEL EĞİTİM OKULLARI 320 TON İTHAL KÖMÜR ( STOKER), 25 TON İTHAL KÖMÜR ( SOBA) , 5 TON KIYILMIŞ ÇAM ODUNU ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/519898
1-İdarenin
a) Adresi : ECE MAHALLESI YUNUS EMRE BULVARI HÜKÜMET KONAGI 2   03500 SANDIKLI/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2725125032 - 2725125031
c) Elektronik Posta Adresi : sandikli03@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : SANDIKLI İLÇE MEM 30 TEMEL EĞİTİM OKULLARI 320 TON İTHAL   KÖMÜR ( STOKER), 25 TON İTHAL KÖMÜR ( SOBA) , 5 TON 
  KIYILMIŞ ÇAM ODUNU ALIMI
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN SANDIKLI İLÇE MEM TEMEL   EĞİTİM OKULLARI
c) Teslim tarihi : İŞE SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 5 GÜN İÇİNDE 
  BAŞLANIR. 30 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAKTIR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :SANDIKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRÜ ODASI
b) Tarihi ve saati :14.11.2018 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
KÖMÜR SATIŞ İZNİ
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
KÖMÜRLER ŞARTNAME EKİ LİSTELERDE BELİRTİLEN OKULLARA TESLİM EDİLECEK OLUP, NAKLİYE , İNDİRME VE OKUL İDARESİNİN GÖSTERECEĞİ DEPOYA İSTİF ETME GİDERLERİ YÜKLENİCİYE AİTTİR.AYRICA ÜCRET ÖDENMEYECEKTİR.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KÖMÜR SATIŞ İŞİ 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı SANDIKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK ŞUBESİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SANDIKLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HÜKÜMET KONAĞI KAT:2 SANDIKLI-AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr ‘de        İlan No: ILN00881632


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RESMİ İLANLAR Haberleri

YAZARLAR
nöbetçi eczaneler
HABER ARŞİVİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR

Web sitemize nasıl ulaştınız?


HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI